Home » LET Reviewer: General Education Part 4
Are you looking for something?


LET Reviewer: General Education Part 4

GenED LET Reviewer
Download File
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 68699
  • File Size 99kb
  • File Count 1
  • Create Date April 14 2020
  • Last Updated October 20 2023

LET Reviewer: General Education Part 4

Youtube

General Education Part 4

1. In one of his poems, the Filipino author Zulueta da Costa said that the Filipinos are like the Molave. What figure of speech was used?
a. simile b. personification c. metaphor d. hyperbole
2. Helen of Troy is the face who launched a thousand ships .What figure of speech is used in the given sentence?
a. ellipsis b. synecdoche c. alliteration d. irony
3. Si Ana at Ariadne ay masisipag na mag-aaral. Walang Mali.
a. Si b. at c. masisipag d. mag-aaral e. Walang mali
4. ________ mo ng mga damit ang iyong kapatid sa dormitory.
a. Dalhin b. Dalahin c. Dalhan d. Dadalahin
5. ________ sa batas, hindi maaaring isakdal ng dalawang beses ang isang akusado para sa iisang pagkakasala.
a. Maliban b. Ayon* c. Ayon kay d. Marahil
6. nawalang-malay : hinimatay : : naghihingalo : ______
a. nasa bingit ng kamatayan* b. namatay c. napagod d. nahihilo
7. Isahan : gaano : : _______
a.maramihan : gaa-gaano b.maramihan : gaanu-ano
c.maramihan : gaga-gaano d.maramihan : ganu-ano
8. Masalimuot ang buhay ng taong kapit sa patalim.
a. malungkot b. masaya c. magulo d. mapayapa
9. Naglipana sa lansangan ang masamang-loob lalo na kung gabi.
a. namasyal b. nagkalat c. nagtatago d. nagmuni-muni
10. Siya ang “Ama ng Zarsuelang Tagalog”?
a. Aurelio Tolentino b. N.V.M Gonzalez c. Alejandro Abadilla d. Severino Reyes
11. Alin sa mga sumusunod ang HINDI epiko ng Mindanao?
a. Indarapatra at Sulayman b. Alim c. Bidasari d. Bantugan
12. Ang titik “ng” sa Alpabetong Filipino ay nagmula sa alpabetong _____.
a. Ingles b. Abecedario c. Romano d. Abakada
13. Ilang titik ang hiniram ng Alpabetong Filipino mula sa Alpabetong Ingles?
a. 6 b. 7 c. 8 d. 9
14. Aling salita ang klaster?
a. palma b. basta c. pluma d. basket
15. ”Ang aking pag-ibig ay tanging sa iyo lamang .” Ibigay ang ayos ng pangungusap na ito.
a. payak b. tambalan c. karaniwan d. di-karaniwan
16. Aling Salita ang may diptonggo?
a. buwis b. bayan c. buhay d. iwas
17. Ang epiko tungkol sa kasaysayan ng pag-iibigan ng mga bathala na nagmula sa Iloilo ay ang ______ .
a. Hinilawod b. Biag-ni- Lam-ang c. Bidasari d. Maragtas
18. Anong teorya ng wika ang nagsasabing ang wika ay nailikha bunga ng masidhing damdamin ng tao?
a. Bow-wow b. Pooh-pooh c. Ding-dong d. Yoheho
19. ”Natutulog ba ang Diyos?” Ang pahayag sa itaas ay halimbawa ng anong uri ng tayutay?
a. Pagdaramdam b. Tanong Retorikal c. Pagtanggi d. Pagsalungat
20. Ano ang nagging pangalan ng wikang pambansa noong 1959?
a. Pilipino b. Filipino c. Tagalog d. Wikang Pambansa
21. The captain of the pep squad are working feverishly to boost the team`s morale. No error.
a. pep-squad b .are c. to boost d. team`s morale . e. No error
22. The teachers as well as the guidance counselor is accompanying the students on a field trip. No error.
a. teachers b. guidance counselor c. is accompanying d. on a field trip e. No error
23. Simba and Nala is my favorite characters in The Lion King. No error.
a. and b. is * c. The Lion King d. No error
24. Tne committee are meeting on Friday to discuss the details of the charaity ball. No error.
a. are meeting b. on Friday c. to discuss d. charity ball e. No error
25. Mumps, which are a dangerous disease, can be prevented through vaccination . No error.
a. Mumps b. are c. disease d. vaccination e. No error
26. The student leaders ______ surveys to determine the students` need since last week.
a. has conducted b. have conducted c. has conducting d. have been conducting
27. The President _______ the bill on Children`s Right last Monday.
a. vetoes b. vetos c. vetoed d. vetoid
28. The Committee on Ethics ____ every Friday.
a. meets b. meet c. has met d. have met
29. It is estimated that in the present century, there ______ about 954 million illiterate adults.
a. is b. are c. was d. were
30. In 1960, 58% of illiterates ______ women; the corresponding figure today is more than 60%.
a. is b. are c. was d. were
31. The warm humid air irritated he.
a. irritated he. b. irritated him. c .irritation him. d. irritating him.
32. Keep on reading and you will learn more.
a. Keep on reading b. Keep to read c. Keep on read d. Keeping on reading
33. Even though Mariel studied hard, she got the highest mark.
a. Even though Mariel studied hard b. But Mariel hard
c. Because Mariel studied hard d. While Mariel studied hard
34. The Carlos Palanca Memorial Award for Literature were given to different literary pieces that excel in their respective genres.
a. were given to different literary pieces b. is given by different literary pieces
c. are given at different literary pieces d. is given to different literary pieces
35. We hike Mt.Apo half an hour.
a. half an hour. b. for half an hour. c. at half an hour. d. by half an hour.
36. Kmono: ______ :: kilt : Scandinavian
a. Indian b. Indonesian c. Chinese d. Japanese
37. king of beats : lion :: king of birds : _______
a. robin b. sparrow c. eagle d. falcon
38. Jewish : kosher : : halal
a. Muslim b. Buddhist c. Christian d. Pagans
39. Catholic : priest : : Buddhist : ______
a. Imam b. rabbi c. lama d. pope
40. laity : lay people : : clergy : ______
a. clergymen b. clerics c. clergy d. clerks
41. Ano ang tamang ispeling ng salitang barbershop sa Filipino?
a. barbersyap b. barbershop c.barbershap d. barbersiyap
42. ” Ikaw ang aking mahal.” Ibigay ang ayos ng pangungusap na ito .
a. payak b. tambalan c. karaniwan d. di-karaniwan
43. Alin sa mga sumusunod ang HINDI tulang pasalaysay?
a. Moro-moro b. Epiko c. Awit d. korido
44. Alin sa mga sumusunod ang HINDI epiko ng Bisaya?
a. Lagda b. Maragtas c. Bidasari d. Hinilawod
45. Alin sa mga sumusunod ang isang epiko ng mga Ifugao?
a. Ibalon at Aslon b.Hudhod c. Biag ni Lam-ang d. Haraya
46. ”Nagtaksil si Adrian.” Ibigay ang ayos ng pangungusap na ito.
a. payak b. tambalan c. karaniwan d. di-karaniwan
47. Ito ay ang pag-aaral ng makabuluhang tunog ng isang wika.
a. Ponolohiya * b. Morpolohiya c. Sintaks d. Palabuuan
48. Siya ang may-akda ng nobelang “Banaag at Sikat”?
a. Jose dela Cruz b. Lope K. Santos c. Jose Corazon de Jesus d. Emilio Jacinto
49. Isang awiting bayan na tungkol sa pakikipagkaibigan ang _____ .
a. sambotani b. salagintok c. daeleng d. oyayi
50. Siya ay si “Dolores Manapat”.
a. Graciano Lopez Jaena b. N.V.M. Gonzalez c. Andres Bonifacio d. Marcelo H. del Pilar
51. The process of comparing one quantity with corresponding standard is called ______ .
a. Measurement b. Formulation c. Interpolation d. Extrapolation
52. Matter is anything that has ______.
a. Weight and volume b. Mass and volume c. Weight and mass d. Mass and shape
53. A student walks from home to school 3 blocks away and then returns home for lunch. After lunch, he goes back to school. His total displacement is _______ .
a. 0 block b. 3 block c. 6 blocks d. 9 blocks
54. What property of matter is involved in the sign, “Fasten Your Seat Belt”?
a. Impenetrability b. Inertia c. Acceleration d. Interaction
55. Which of the following situations is true as a boat moves from salty sea to fresh water river?
a. It sinks deeper. b. It floats higher. c. It stays at the same level. d. It moves faster.
56. Which of the following is conserved when a pendulum is swinging?
a. Mass b. Momentum c. Energy d. Weight
57. Which statement best explains why ice is a good refrigerant ?
a. It cools by evaporation. b.It absorbs heat while melting.
c.It conducts heat quickly. d.It does not melt inside the refrigerator.
58. An object becomes positively charge if it _________ .
a. gains protons b. gains electron c. loses protons d. loses electrons
59. The force that holds the atoms and molecules together to form larger bodies is known as
a. Gravitational force b. Electromagnetic force
c. Weak nuclear force d. Strong nuclear force
60. What is the maximum number of electrons that can be accommodated in n=4?
a. 2 b. 8 c. 16 d. 32
61. It is characterized by shared experiences and mutual responsibilities.
a. Gesellschaft b. Gemeinchaft c. Enculturation d. Acculturation
62. It features the exchange of goods, money and services .
a. Gesellschaft b. Gemeinchaft c. Enculturation d. Acculturation
63. The longest revolt in the Philippine History is called the ______ .
a. Dagohoy revolt b .Diego Silang revolt c. Gabriela Silang revolt d. Palaris revolt
64. Violation of human rights is a violation of the _____ of persons.
a. dignity b. intelligence c. emotions d. freedom
65. What is the foundation of genuine peace and reconciliation?
a.Joy b.Confrontation c.Social justice d.
66. What was our government under the 1935 constitution ?
a. Revolutionary b. Monarchy c. Commonwealth d. Military
67. What values are being promoted by the Philippine Government when it launched the “Juan Time” project in 2011 ?
a. Punctuality b. Austerity c. Palabra de Honor d. Close family ties
68. If you seeing your ways of doing things as the right way and everybody else`s as the wrong way, you tend to have the the attitude called
a. Cultural relativism b. Ethical relativism c. Ethnocentrism d. Xenophobia
69. It refers to any liability to pay money arising out of a contract , express or implied .
a. Poll tax b. Tax c. Debt d.Debtors
70. He coined the term “survival of the fittest.”
a. August Comte b .Karl Marx c. Herbert Spencer d. Arnold Toynbee
71. The biologist who probably first used the term “cell” was ______.
a. Hooke * b. Browne c. Leeuwenhoek d. Schleiden
72. The following means help in controlling floods , except
a. Reforestation b. Deforestation c. Crop rotation d. Construction of flood ways
73. Farmers add commercial fertilizers to the soil to ______ .
a. Speed up the decay of bacteria b. Add mineral content
c. Activate the growth of earthworms d. Enhance the growth of the roots
74. What phylum classification is the transmitter of dengue?
a. Arthropoda b. Hemichordate c. Echinodermata d. Annelida
75. A col-blooded animals is one that _______ .
a. lacks red corpuscles b. lacks white corpuscles
c. has a variable body temperature d. has fixed body temperature
76. Which of the following organisms is included in the kingdom Plantae ?
a.Magnolidae b. Fungi c. Protozoa d. Prokaryotes
77. The molecule that allows plants to capture energy from the sun is the ______ .
a. ATP b. carbon dioxide c. chlorophyll d.sugar
78. What do you call the natural environment where a certain organism lives and thrives ?
a. Community b. Habitat c. Country d. Ecosystem
79. Ang gintong panahon ng Panitikan ng Pilipinas ay ang panahon ng _______ .
a. Amerikano b. Hapones c. Kastila d. Kontemporaryo
80. Ang may-akda ng tulang “Ako Ang Daigdig”.
a. Alejandro Abadilla b. Jose Corazon de Jesus c. Aurelio Tolentino d. Amado Hernandez
81. The local basketball players were supported by Fil-American imports . this group _____ efforts.
a. Complicated the team b. Complimented the team
c. Complemented the team d. completed the team
82. Did you understand her response to the judges? Here`s the answer.
a. Not very b. Not really c. Certainly d. On the other hand
83. I have but one life to give and I am willing to give it to my country ,not everyone is given this chance. Justice Abad Santos answered the Japanese soldiers. This finds an equivalent in valor of :
a. Jose Rizal b. Marcelo del Pilar c. Pre.Aquino d. Governor Aguinaldo
84. The human Body temperature is
a. 37 F b. 98.4 F c. 104 F d. 445 F
85. The ratio between the length and the breadth of a rectangular park is 3 : 2. If a man cycling along the boundary of the park at the speed of 12 km/hr completes one round in 8 minutes, then the area of the park (in sq. m) is:
a. 15360 b. 153600 c. 30720 d. 307200
86. Your father isn’t working anymore, __________?
a. is he b. isn’t he c. has he d. hasn’t he
86. Which among the sound below is a voiceless sound?
a. /dz/ b ./g/ c. /z/ d. /sh/
87. All of the following are examples of input devices EXCEPT
a. scanner b. mouse c. printer d. keyboard
88. _______ is data that has been organized or presented in a meaningful way .
a. A process b. Information c. Software d. Storage
90. _______ is the heart of the computer and this is where all the computing is done .
a. Keyboard b. Monitor c. CPU d. printer
91. Which element in the periodic table has the symbol Ca ?
a. Cadmium b.Calcium c. Carbon d. Californium
92. Ions are formed by _______ .
a. gaining or losing electrons b. gaining or losing protons
b. c.sharing protons d. sharing electrons
93. All of the following are characteristics of metals, except _______ .
a. good conductor b. brittleness * c. malleability d. ductility
94. In flame test, what is the color of the flame if there is a presence of boron in a solution ?
a. Brick red b. Yellow gold c. Royal blue d. Bright green
95. The chemical reaction that releases heat energy during the process is called _______ .
a. Endothermic reaction b. Exothermic reaction c. Synthesis reaction d. Decomposition
96. Which of the following is an example of a chemical change?
a. Melting of candle b. Rusting of iron c. Dissolving sugar d. Boiling of water
97. A change in state from solid to gas without passing the liquid state is called _____ .
a. Solidification b. Evaporation c. condensation d. sublimation
98. Which warning label indicates a chemical property of the material being labeled?
a. Fragile b. Handle with care c.Shake well d. Flammable
99. Which scientist paved the way for modern exploration by advancing the theory that planets revolve around the sun ?
a. Ptolemy b. Aristotle c. Copernicus d. Harvey
100. The Philippines lies in the region where many volcanoes are active. This region is known as _____.
a. Wheel of Fire b. Ring of fire c. Volcanic Rim d. Archipelagic Fault Line
101. If the probability that it will rain today is 5/8, what is the probability that it will not?
a. 1/8 b. 3/8 c. 1/4 d. 100%
102. The degree of the term -4x^2 y, is _____.
a. 4th b. 1st c. 2nd d. 3rd
103. If x is an odd integer and y is an even integer , which of the following is an even integer?
a. 2x-y-1 b.x^2+y c. x^2+3y+1 d. 4x-1
104. The difference between gross profit and cost of goods sold is known as ______ .
a. markdown b. discount c. net profit d. invoice price
105. The greatest common divisor (GCD) of 91,39 and 78 is ______ .
a. 24 b. 13 c. 91 d. 39
106. The property of real numbers which describes (5+6)-3 = -3 + (5+6) is _______.
a. Commulative b. Associative c. Distributive d. Reflexive
107. Which is a proportion ?
a. 5:4 = 15 : 12 b. 8:3 = 16 : 9 c. 4: 5 = 12 : 10 d. 1/2 : 7 = 5: 2
108. 1/8 in percent is ______ .
a. 10.5 % b. 12.5 % c. 14.5 % d. 16.5 %
109. Simplify this equation ( 8/9 – 1/3) / (3/4-1/6 )
a. 21/20 b. 20/21 c. 19/20 d. 20/19
110. The least common multiple (LCM ) of 18 and 24 is ______ .
a. 6 b.24 c. 36 d.72
111. Solve for the value of x to make the proportion x : 8 = 16 true.
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4
112. What do you call a triangle with equal sides ?
a.scalene b.equilateral c.isoceles d.right
113. Which of the following numbers is prime?
a. 91 b. 121 c. 101 d. 119
114. In how many ways can a photographer arrange 6 people in a row to pose for a photograph?
a. 30 b. 600 c.120 d. 720
115. If April 18, 2014 fell on Friday, in which day will April 18, 2016 fall ?
a. Monday b. Tuesday c. Thursday d. Sunday
116. Martial law remained in force until 1981 under Proclamation # ______ .
a. 1081 b. 1425 c. 9994 d. 7610
117. The process by which a person learns the requirements of the culture by which he or she is surrounded, and acquires values and behaviors that are appropriate or necessary in that culture is called ______ .
a. assimilation b. enculturation c. cultural relativism d. acculturation
118. The exchange of cultural features that results when groups of individuals from different cultures come into continuous first-hand contact. The original cultural patterns of either or both groups may be altered, but the groups remain distinct.
a. assimilation b. enculturation c. cultural relativism d. acculturation
119. The commander of the American and Filipino forces in Bataan was ______ .
a. Gen. Arthur MacArthur b. Gen. Douglas MacArthur
c. Gen.Jonathan Wainright d. Gen. Edward P. King
120. The first American Civil Governor was ______ .
William Howard Taft b. Wesley Merritt c.Arthur MacArthur d. Murray
121. To move forward through the tabs
a. CTRL+TAB b. CTRL+SHIFT+TAB c.SHIFT+TAB d.Noneofthe
122. William Shakespeare showed composure in front of his critics amidst countless derision .
The underlined word means :
a. agitation b. fear c. aplomb d. nervousness
123. Unti-unti niyang natalos ang kahalagahan ng pag-aaral nang Makita niyang walang hanap-buhay ang walang pinag-aralan .
a. nabatid b.nawala c.naitago d.nahiram
124. What is the units digits of the product of the 1 000 smallest prime numbers?
a. 0 b. 1 c. 2 d. 5
125. Find the largest prime divisor of (2^16-1).
a. 13 b. 17 c. 257 d. 65 535
126. An atom that does not react with another atom
a. is inert b. is an ion c. is an isotope d. forms a polar bond with water
127. Down syndrome is a classic example of
a. deletion b. nondisjunction c.XXY Syndrome d. mosaic chromosomes
128. How many significant figures are there in 120.400 ?
a. 3 b. 4 c. 5 d. 6
129. This was a prize winning-poem of Rizal when he was a student in UST. This poem proved that an Indio was not only equal but also more superior than the Spaniards in poetry writing.
a. To the Filipino Youth b. They ask Me For Verses c. Hymn to Talisay d. Kundiman
130. In this poem,Rizal noted the role of religion in attaining good education.
a.Remembrance to my Hometown b.Our Mother Tongue
c.To Education d.Intimate alliance between religion and good education
131. Fossils are mostly to be found in _______ .
a. Sedimentary rocks b. Igneous rocks c. Metamorphic rocks d. Plutonic rocks
132. The segmented worm that can be used to facilitate anticoagulation is the _____ .
a. Earthworm b. Leech* c. Flatworm d. Remora
133. Ang may-akda ng “Kahapon ,Ngayon at Bukas” ay si ________.
a. Aurelio Tolentino b. Juan Abad c. Alejandro Abadilla d. Severino Reyes
134. Isang awiting bayan na tungkol sa paglilibing ang _______.
a. umbay b. kundiman c. sambotani d.s oliranin
135. The highest mountain in the continent of Africa is ______ .
a. Mt.Everest b. Mt.Kilimanjaro c. Mt. Fuji d. Mt. Apo
136. The “yellow race “ is also known as :
a. Caucasians b. Mongoloids c.Negroids d.Malays
137. The function by which schools help children to participate effectively in larger society is called :
a. Socialization b. Education c. Enculturation d. Acculturation
138. What phase of the Moon is observed when it cannot be seen at all because it passes directly between the earth and the Sun ?
a. New Moon b. First quarter c. Full Moon d. Last quarter
139. May sagisag panulat na Paralitiko at ang tinaguriang “Utak ng Himagsikan” , ay si _______.
a. Emilio Jacinto b. Antonio Luna c. Jose Corazon de Jesus d. Apolinario Mabini
140. Catalysts accomplish their work by reducing a reaction`s
a. kinetic energy b. chemical energy c. potential energy d. activation energy
141. Newton's first law of motion states that __________.
a. when a force acts on an object, its acceleration is in the same direction as the force
b.when a force is applied on an object, there is an equal force applied by the object in the opposite direction.
c.an object will remain at rest or keep moving unless a force acts on it .
d.acceleration is calculated by dividing the force exerted on an object by the mass of the object
142. In whose presidency was the famous MIRACLE RICE produced?
a. Ferdinand Marcos…… b.Fidel Ramos c.Joseph Estrada d.Sergio Osmena
143. In Economics, __________ is the rise in the general level of prices of goods and services in an economy a period of time.
a. Inflation ……. b. mercantilism c. depression d. free trade
144. Ito ay ang pahapyaw na pagbasa.
a. Sintaks b. Skimming ….. c. Sesura d. Sukat
145. Which among the words below has the /sh/ sound?
a. sober b. leisure ….. c. shallow d.salient
146. This pertains to the pauses or rests in speech.
a. Pitch b. Juncture…. c. Stress d. Intonation
147. What is the smallest positive number that is a multiple of both 15 and 18?
a. 90 …… b. 180 c. 75 d.72
148. Simplify this (2^-1)(2^2)(2^0).
a. 1 b. 2 …. c. 4 d. 0
149. This court shall have jurisdiction over civil and criminal case involving graft and corrupt practices and such offenses committed by public officers and employees in relation to their offices as may be determined by law.
a. Court of Appeals b. Regional Trial Courts c. Sandiganbayan …. d. Supreme Court
150. Which of the following best describes the science of Ecology?
a. Living things b. Rocks c. Life and environment ….. d. Weather and climate

Download this LET Reviewer as well as the answer keys from the button above. If the download button is not working, please leave a comment below and we will fix it as soon as possible.

For the complete list of LET Reviewers, you may follow this link: Downloadable LET Reviewers

More from Teach Pinas:
RPMS-PPST Downloadable Materials for SY 2022-2023 (Multi-Year)
Reading Comprehension Workbooks and Worksheets
DepEd Enrollment Manual for SY 2020-2021
PNU LET Reviewer pdf with Answer Keys (Prof Ed, Gen Ed)


Disclaimer:
TEACH PINAS is not affiliated, associated, endorsed by, or in any way officially connected to any government organization. All the information on this website is published in good faith and for general information purpose only. We, the admins/staff, do not claim any ownership of some content posted here unless otherwise stated. If you own rights to those and do not wish them to appear on this site, please contact us via e-mail: [email protected] and we will take necessary actions ASAP. TEACH PINAS does not make any warranties about the completeness, reliability, and accuracy of this information. Any action you take upon the information you find on this website (www.teachpinas.com), is strictly at your own risk. TEACH PINAS will not be liable for any losses and/or damages in connection with the use of our website. Read more...
Enter your email address below to get updates via email:
Loading

2 Comments

Click here to post a comment

error: Sorry, content is protected!