Home » LET Reviewer: Filipino Part 5
Are you looking for something?


LET Reviewer: Filipino Part 5

Majorship LET Reviewer
Download File
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 8563
  • File Size 115kb
  • File Count 1
  • Create Date April 14 2020
  • Last Updated October 20 2023

LET Reviewer: Filipino Part 5

Youtube

Filipino Part 5
1. Alin sa mga sumusunod na layunin ang nasa afektib domeyn?

A. Nakakabuo ng isang daayogo oganho sa taludutd ng isang tula
B. Naibibigay ang sariling pananaw hingil sa isyong tinalakay
C. Nahahango ang mensahe ng texto at nailalapat ito sa aktwal na buhay
D. Natataya ang kaisiningan ng pagkakabuo ng pinapanood na pelikula

2. Alin sa mga sumusunod na set ng beheybyur ang nabibilang sa antas sintesis batay sa taksonomiya ng layunin ayon kay Bloom?

A. ilarawn, isalin, ipakahulugan
B. Ilapat, idayagram, tugunan
C. Bumuo, balagkasin, pag-ugnayin
D. Suriin, pangatwiran, paghambingin

More from Teach Pinas:
RPMS-PPST Downloadable Materials for SY 2022-2023 (Multi-Year)
DepEd and CHED ask Senate to help teachers in the private sector
UNITY STATEMENT: DepEd, calls on the whole nation to preserve the Bayanihan spirit
DepEd asks for open-mindedness as the education shift to the “New Normal”

3. Alin sa mga sumusunod na layunin ang may pinakamataas na antas?

A. Nailalapat ang kahalagahan ng textong binasa sa sariling karanasan
B. Nasusuri ang kwento ayon sa mga element, dulog at alituntunin
C. Natutukoy ang pangunahing ideya sa mga detalyeng nasa texto
D. Nakabubuo ng lagon mula sa nakasaad na impormasyon

4. Anong lawak ng kasanayan ang tinutukoy sa sumusunod na implakasyong pandiskurso?

“Sa pagpili, pagpaplano at pagtalakay ng guro sa mga aralin pag-aaralan, kailangang palaging isasalang-alang a=ng guro kung paano at saan magagamit anf mga impormasyon a kaalamang anatamo sa anumang pag-aaral.”

A. Receptive area
B. Reflective area
C. Expressive area
D. Intensive area

5. Ano ang katotohanan sa likod ng konsepto ng pagkakatuto ng wika?

1. kapag ang isang tao ay may likas na kakayahan
2. kung ito ay nagmumla sa isnag bunga ng panggagaya o panggagad ng pagsasalita
3. kung ito ay mula sa proseso ng pakikihalubilo sa kapwa
4. kapag tinanggap o pinag-aralanito sa klase sa akademikong paraan.

A. 1 at 2
B. 3 to 4
C. 1, 2 at 3
D. 1, 2, 3 at 4

6. Tukuyin ang estrathiyang pangkatang pampagkatuto ng natatampok batay sa mga sumusunod na hakbang ng ginagawa ng guro.

A. Think-Pair-Shair
B. Roundrobin
C. Reading Roulette
D. Jigsaw Reading

7. Ayon sa mga teorya ng kakayahang komunikatibo, ito ay lawak ng kasanayang na mapanatili ang komunikasyon o mabigyang lunas ang mga gap.

A. Gramatikal
B. Sosyo-kultural
C. Diskorsal
D. Istratedjik

8. Uri ng role play na maaring gamitin sa pagtuturo ng wika na kung sann hinid mahuhulaan ang sasambitin at itutugon ng mga kalahok hanggat hindi binibitawang ng bawat isa ang kanilang kataga sa dayalogong sasabihn.

A. Role play na kontrolado sa pamamagitan ng dayalaogong may cues
B. Role play na kontrolado sa pamamagitan ng cues at impormasyon
C. Role play na kontrolado sa pamamagitan ng sitwasyon at layunin
D. Role play na kontrolado sa pamamagitan ng pagtatalo at talakayan

9. Bahagi ng semantic web na kinapapalooban ng mga tunay na pangyayari, konklusyon o paglalahat ng nakuha ng mga mag-aaral mula sa kwentong binasa upang mabigyang kalinawan at katotohanan ang hibla at malaman ang kaibahan ng bawat isa/

A. Pamboud ng tanog ( core question)
B. Habeng panghiba ( web strand)
C. Hiblang panhusay (strand support)
D. Hiblang panatali (strands ties)

10. Ang pangkat ng mag-aaral ng bahagi ng fishbowl teknik sa pagtuturo ng wika na silang nagtalakay sa aralin kaya’t kadalasa’y binibigyan ng guro ng mga patnubay na taong ang pangkat na ito.

A. Nucleus
B. Outergroup
C. Inner group
D. Outermost group

11. Ang paggamit ng textong hango sa disiplinang Araling Panlipunan sa pagtuturo ng Filipino para sa antas sekondari ay pagpapamalas ng dulong _____________ .

A. Content – Based Instruction (CBI)
B. Teaching Grammar Through Text Types (TGTT)
C. Cognitive Academic Language Proficiency (CALP)
D. Basic Interpersonal Communication SKILLS (BICS)

12. Bilang guro ng wika, madalas pinapahayag ng Gng. Austria ang kanyang mga mag-aaral batay sa kanilang saloobin, persepsyon o pananaw. Sa tuwing makakarining siya ng ilang pagkakamali hingil sa wastong pagamit ng balarila, hindi niya agad agad na itinatama ang mga ito nag hayaan upang hinid mabalam ang pagkatuto ng wika ang isinasaad nito?

A. Cognitivist
B. Innativist
C. Behaviorist
D. Humanist

13. Kapag tumungo ka sa isang lugar at natutuhan mo ang wikang gamitin doon nang hindi mo namamalayan ito ay dahil sa prosesong ___________.

A. akwisisyon ng wika
B. adaptasyon ng wika
C. pagkatuto ng wika
D. language ego

14. Ang kaibigan mo a dumating galling Amerika upang pansamantalang manirahan sa iyong tahan. Bilang kaibigan, ipamamalas mo sa kanya ang iyong kinagisnang kultura kaalinsabay ng wikang iyong ginagamit. Ito ay malinaw na pagpapakita ng prosesong _____________ .

A. Enkulturasyon
B. Akuluturasyon
C. Kulturasyon
D. Kulturarisasyon

15. Si Minda ay tubong Ilokos ngunit lumaki sa Japan. Pagkaraang ng ilang taon ay nagtungo ang pamilya niya sa Pilipinas upang dito manirahan at makapag-aral sa isang kilala at mahusay na unibersidad. Samakatuwid, ang wikang Ingles na natutuhan niya sa kanyang paaralan ay tinawag na ____________.

A. unang wika
B. ikalawang wika
C. iatlong wika
D. ikaapat na wika

16.Kapag ang isang mag-aaral ay nag-asam na makatuntong ng kolehiyo at pagkatapos ay magkakaroon ng isang matatag na trabahao na may mataas na sweldo dahil sa alam at ginagamit na wika, malinaw na pagpapamalas ito ng anyo ng motibasyon?

A. Instrumental
B. Reinforcement
C. Kondisyunal
D. Integratibo

17. Pag-ugnayin ang estilo ng pagkatuto ng wika ng mga mag-aral sa angkop na istratehiya sa pagtuturo ng guro.
Pagkatuto ng Wika Pagtuturo ng Guro
1. Concrete 1. pag-alam at pagsusuri sa kamalian sa wika
2. analitik 2. pagmamasid at pakinig sa mga tagapagsalita ng wika
3. komunikatibo 3. mga laro, larawan at panoorin
4. authority-oriented 4. pagpaliwanag ng guro sa aralin

A. 1 : 1
B. 2 : 3
C. 3 : 4
D. 4 : 4

18. Ito ay yugtong wika na kung saan ang mag magaaral ay nakapagpahalaga na ng mga salita at parirala bagama’t may mga pagkakamali pa ring taglay dahil sa sariling pagkaunawa.

A. Pasumala
B. Otomatik
C. Kamalayang istruktural
D. Unitary

19. Ang unang yugto ng pagkatuto ng wika na nabubuo sa malikhaing tunog na bunga ng vocalizing, cooing, guggling, at bubbling ng mga bata.

A. Unitary
B. Ekspansyon at Demilitasyon
C. Otomatik
D. Pasumala

20. Ang mga sumusunod na pahayag ay mga panuntunan at pananaw ayon sa simulating otomatisiti sa pagtuturo ng wika.

I. Natural o di namamalayang pagkatuto ng wikang sa pamamagitan ng makabuluhang paggamit nito
II. Mabisa at mabilis na paglayo sa pagpukos sa anyo ng wika sa pamamagitan ng makabuluhang paggamit ng wika ang sentro nito
III. Epiktibo at mabisang pagkontrol ng ilang aspekto ng wikang pagtungo sa walang Limitasyon pagproseso ng anyo ng wika.
IV. Lubos na sinusuri ang maliliit na detalye ng anyo wika

A. I, II at III
B. II, III at IV
C. I, IV at III
D. I, II, II at IV

21. Ayon sa simulang makabuluhang pagkatuto, higit na mahalaga ang pagmatagalang pagkatuto kaysa sa pagsasaulo lamang o rote learning. Alin sa mga sumusunod ang maituturing na negatibong bunga nito?

1. Labis na pagpaliwanang ng gramatika
2. labis na dril
3. Mga gawaing malayo sa pagtamo ng mga di tiya na layunin
4. Mga teknik na mekanikal na nakapokus ang interes ng mga mag-aaral sa mensahe at kahulugan ng wika kaysa kayarian nito.

A. Tambilang 1 at 2 lamang
B. Tambilang 3 at 4 lamang
C. Tambilang 1,2, at 3
D. Tambilang 1,2,3 at 4

22. Ang simulating pampagtuturo na nakatuon sa pag-asam ng mga mag-aaral sa gantimpala ay nag sasaad na ang bawat tao ay nagaganyak na matuto sa pag-asang may matatangap na gantimpala o pabuya maging materal man o di – material na anyo.

Ibigay ang implikasyon pangklasrum na dulot nito?

1. Nararapat na ang guro ay maglaan g hayagang pagsuri at pampalakas ng loob.
2.Himukin ang mga mag-aaral na igalang ang kakayahan ng bawat isa sa pamamigitan ng pagbibigay suporta sa anumang Gawain.
3. Magbigay ng kaukulang pidbak hingil sa mga katuparan ng mga gawaing pangklase
4. Magpakita ng kasiglahan sa pagklase sa lahat ng pagkakataon

A. Tambilang 1 at 2 lamang
B. Tambilang 3 a 4 lamang
C. Tambilang 1,2, at 3
D. Tambilang 1,2,3 at 4

23. Ito ay simulating kognitibo sa pagtuturo ng wika na nagsasaad na ang matagumpay na pagkatuto ay nakasalalay sa inilaang panahon, pagsisikap at atensyon sa wika sa pamamagitan ng pansariling estratehiya upang maunawaan at magsalita ang wikang pinag-aralan.

A. Otomatisiti
B. Risk taking
C. Strategic Investment
D. Language ego

24. Basahin at suriin ang mga sumusunod na itinakdang layunin ng guro para sa isang aralin. Pagkatapos ay tukuyin ang bahaging nakasalunguhit na may nakabilog na tambilang.

Ang mag-aral ay nakasusulat ng talatang nasa anyong pagpahayag na.

Binubuo ng hindi kukulangin sa limang pangungusap

A. Degri
B. Kondisyon
C. Awdyens
D. Beheyvyur

25. Si Gng. Azurin, isang guro sa Filipino para sa ikalawang taon ng Mataas na Paaralan ay matamang tinuturuan ang iba’t ibang pangkat ng mag-aaral gamit ang mga gawaing ayon sa ayon sa istilo ng kanilang kaalaman at kasanayan sa wika bagama’t sinusunod niya ang itinadhana pare-parehong paksa o aralin. Samakatuwid ito ay magpapamalas ng _______________ .

A. metodolohiya
B. dulog
C. teknik
D. kagamitang pampagtuturo

26. Itoay tumutukoy sa kakayahang bigyang interpretasyon ang isang serye ng mga napakinggang pangungusap upang makagawa ng isang makabuluhang kahulugan.

A. Linggwistik kompetens
B. Sosyo-lingwistik kompetens
C. Diskors kompetens
D. Istratejik kompetens

27. Basahin at unawaing mabuti ang kalagayang pangwika na nagaganap sa klase at tukuyin ang pamaraang kaakibat nito sa pagtuturo ng wika.

Sa silid 104, na kung saan ang mga mag-aaral dito ay nagtataglay ng istilong authority oriented na pagkatuto at kadalasan ang lahat ng gawaing pangklase ay nakasalalay o nakasalig sa guro bilang tagapag-utos tagapagpaganap ng mag gawaing pampakatuto at kadalasan ang lahat ng gawaing pangklase ay nakasalalay o nakasalig guro bilang tagapag-utos o tagapagpaganap ng mga gawaing pamgpagkatuto.

A. Suggestopedia
B. Silent Way
C. Total Physical response
D. Natural approach

28. Kpag ang guro ay gumagamt ng mga sitwasyong bata sa reyalidad o aktwal na buhay at karanasan ng mag mag-aaral biang lunsaran sa pagtuturo ng wika, isang maliwanang ito ng paggamit ng pammaraang ________________.

A. whole language education
B. community language learning
C. language ego
D. natural approach

29. Kapag ang mga guro ay nag-uusap hinggil sa larangan ng pagtuturo at pagkatuto ng mga mag-aaral. Anong wika ang kanilang ginagamit sa usapan?

A. Idyolek
B. Sosyolek
C. Dayalek
D. Lingua franca

30. Ang salitang atlanghap ay karaniwang gamitinna sa Filipino natumutkoy sa almusal tangahalian at hapunan. Anong katangian ng wikaang nagpapaloob sa naturang gamiting salita?

A. Ang wika’y kaugnay ng kulturang pinanggalingan
B. Angwika ay natutauhan at napagaralan
C. Natutuhan ang wika sa pamamagitan ng pagsasanay
D. Bawat wika ay katangi-tangi

31. Mula sa isang tunog ang wika ay nabubuo upang maging isang pantig ng nunuo ng salita para sa isang parirala tungo sa makabuluhang pangungusap. Kaya naman ayon kay Gleason, ang wika ay _______________ .

A. isang masistemang balangkas
B. arbitaryo
C. hindi
D. pantao

32. Itinuturing na ang wika ay arbitrary. Nanganghulugan na ito ay _______________.

A. napagkasunduan ngmga pangkat na gumagamit nito
B. tanggap ng mga gumagamit nito
C. isang masistemang balangkas ng sinasalitang tunog
D. mula sa mekanismong bibig ng kabilang sa proseso ng pagsasalita

33. Ibigay ang pahambing na pagkakatulad at pagkakaiba ng ponema at morpema.

A. kapwa sila pinakamaliit nay unit ng tunog, yaon lamang ang morpema ay nagtataglay ng kahulugan at ang ponema ay hindi.
B. Kapwa sila mga anyo ng balarila, yaon lamang ang ponema ay pantig.
C. Kapwa sila mga tunog, yaon lamang ang ponema ay letra at ang moperma ay pantig.
D. Kapwa sila bahagi ng balangkas ng tunog, yaon lamang ang ponema ay sintaks samantala ang morpema ay semantics

34. Isang paraan ng pagpahayag ng wika ay ang pagpalit ng ilang tunog o ponema sa salitang upang makabuo ng panibagong salitaat kahulugan. Ito ay ang mga ponemang segmental sa _______________.

A. digrap
B. pares minimal
C. diptongo
D. ponemang Malaya nagpapalitan

35. Ibigay angpahiwatig ng sumusunod na pahayagg sa tuong ng hinto o antala hindi/ ako ang kumuha.

A. Itinanggi
B. Inaako
C. May itinuturing iba
D. Nagkakaila

36. Ang pagsisinungaling ay isang gawaing masama. Ang nakasalunguhit na salita ay nangangailangan ng tuldik na ____________ .

A. wala
B. paiwa
C. pahilis
D. pakupya

37. “He has bone fracture” siya ay may ____________ .

A. bali
B. balì
C. balí
D. Balî

38. Ang proseso ng pagsasalita ay nagmula sa mga mekanismo na siyang nagkokoordineyt upang makalikha ng isang makabuluhang tunog nasiyang bumubuo ng wika. Ang wika naturang pahayag ay tumutukoy sa anong daynesyong pangwika?

A. Historikal
B. Sosyolohikal
C. Polisopikal
D. Pisyolohikal

39. Alin sa mga sumusunod ang may tamang pormasyon ng pantig?

A. tran-sak-syon
B. tran-saks-yon
C. trans-ak-syon
D. trans-aks-yon

40. Ilang panlapi mayroon ang salitang MAGDINUGUAN?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

41. Nilalayon ng pagturo ng Filipino para sa batayan edukasyon ang pagkakuto ng tiyak na istrakturang grammatika ng wika kaaknsabay ng maunwang pagbasa.Ano ang tawag s tunguhin nito?

A. Dulog interdisciplinary
B. Dulog Grammar Through text ang type (TGTT)
C. Dulog Multiple Intelligence
D. Dulog Pinogrammang Pagututuro

42. Ano dapat isaalang-alang sa paggamit ng TGTT sa pagaaral ng istrukturang gramatikal sa kurikulum pangwika

1. Paglalapat
2. Pagsasaul ng mga tuntunin at pamantayan maging mga anyo teksto
3. Pagsusuring pangnilalaman na kung saan bumubuo ang mga mag-aaral ng pansariling palagay
4. Pagkilala sa tiyak na uri ng teksto

A. Tambilang 1 at 2 lamang
B. Tambilang 1, 3 at 4
C. Tambilang 1, 2 at 3
D. Tambilang 1,2,3 at 4

43. Ito ay haligi ng pagkatuto na nakatuon sa kakayahanang ng mga mag-aaral na maipapamalas ang kanilang angking kasanayan at husay sa paglikhang isang produkto gamit ang kanilang natutuhan at kaugnay na karanasan

A. Pagkatutong pangkabatiran
B. Pagkatutuong panggawain
C. Pagkatutong pangkaganapan
D. Pagaktutong pangbukluran

44. Bakit pinipiling muling isama sa kurikulum ng Filipino para sa antas sekondari ang apat na kilalang obra maestro (ibong adarna, Florane at laura, Noli Me Tangereat elfilibustirismo)?

A. Upang mabigyang daan ang panitikan sumasailalim sa ating pagaka Filipino
B. Upang maitangi ang mga naturang akda na higit sa lahat ng iba pang akda
C. Upang maging daan ito sa pagpahalaga sa ganda n gating sarilign panitikan
D. Upang makilala at masuri ang mga tauhan at maunawaan ang nilalaman ng mga ito.

45. Sa anong antoas sa sekondari inintegreyt ang mga akdang rehyunal at Asyano na nakasalin Filipino na nagiing saligan ng mapanuring pamumura gamit nag ilang pamantayan istandard at teorya?

A. Unag Taon
B. Ikalwang taon
C. Ikatlogntaon
D. Ikaapat na Taon

46. Pagsunod-sunurin ang mga inasahang bunga ng pag aaral ng Filipino sa bawat taon ay nakabatay sa kurikulum ng FIipino para sa Batayang Edukasyon sa antas sekondari.

I. nagtataglay ng kahusaya, kaalaman at angkop na kamalayan sa pagsasagawa ng kritikal na pagpapasya upang mabigyang halaga an gating pambansang panitikan

II. Nagtataglay ng kognitibong kasanayan at kahusayan sa maunawang pagbasang iba’t ibang teksto at nagagamit nang wasto ang angkop na istrukturang grammatical sa akademikong pakikipagtalastasan.

III. Nagtataglay ng kahusayan kaalaman at angkop na kamalayan sa pagsasagawa ng mapanuring paghuhusga sa kagadahang at sining ng panitikan sa tulong ng mga akdang rehyunal at Asyanon na na nakasalin sa Filipio
IV. Nagtataglay ng sapat na kasanayan at kadalasang nagagamit ng wasto ang mga angkop na istrukturang grammatikal sa isang iskolaring pakikipagtalastasan

A. II-III-IVI-II
B. IV-II-I-III
C. IV-III-II-I
D. I-II-III-IV

47. Ang mga sumusnod ay mungkahing estratehiya ng Filipino ayon sa binagong kurikulum na maaring maging saligan ng pagtataya at pagmamarka.

I. Panggagad (simulation)
II. Pagsasatao ( role playing)
III. Pagsasaulo (memorization)
IV. Pangkatng Gawain ( group of dynamic)

A. I at II lamang
B. II at IV lamang
C. I, II at IV
D. I, II,III at IV

48. Binibigyang diin ang awtentikong pagtataya sa pagkatuto ng wika na nakasalig sa binagong kurikulum. Ang mga sumusunod ay mga gawaing awtentikong sa pagtuturo ng wika maliban sa isa.

A. Paggawa ng dayorama
B. Pagdaraos ng eksibit
C. Paggawa ng portpolyo
D. Pagsagot sa tanog na pasanaysay

49. Ano ang katotohanan sa likod ng tradisyunal at awtentikong pagtataya sa pagkatulong pangwika?

A. Ang tradisyunal ay higit na mahalaga kaysa awtentiko sapagakat ito lamang ang nakapagsusulit nag tumipak sa kanilang natutunan.
B. Ang awtentikong pagtataya ay higit na mahalaga kaysa sa tradisyunal sapagkat a=ito ay mas nakapagpamalas ng mas mataas na ebidensya ng bungang pagkatuto.
C. Kapwa ang tradisyunal at awtentikong pagatataya ay hindi gaanong mahalaga sa pagtuon sa bunga ng pagkatuto.
D. Kapawa ang tradisyunal at awtentikong pagtataya ay hindi gaanong mahalaga sa pagtuon sa bungang pagkatuto dahi sa kakulangan ng relayabiliti at validity ng mga ito.

50. Isunolong sa kurikulum a Filipino para sa batayang edukasyon ang kooperatibo pagkatuto sa pamamagitan ng mga pangkatang Gawain na lumilinang ng sama-samang pag-unlad ng kasanayang pangwika ng mga magaaral. Alin sa mga sumusunod ang hindi tumutugon sa hamon ito.?

A. Kamera flas focus
B. Group Mapping Activity
C. Direct Reading thinking Activity (DRTA)
D. Fishbowl Teknik

51. Anong dulog sa pagtututo ng wika ang nasasalig sa paunang kaalaman at karanasan ng mag-aaral? Alin sa mga sumusunod ang hindi tumutugon sa hamong ito?

A. Kontruksyonismo
B. Kooperatibong Pagkatuto
C. Pagtuturo Batay sa Nilalaman
D. Interdisiplinari

52. Anong uri ng pangungusap na walang simuno ang nasa halimbawa. “Bukas na”

A. Penomenal
B. Temporal
C. Sambitla
D. Eksistensyal

53. Tukuyin ang pokus ng nakasalunguhit sa sumusunod na pangungusap “Ikinagalit ng guro ang pagliban ng mga mag-aaral nang walang paalam.”

A. Pokus ng benepaktibo
B. Pokus instrumental
C. Pokus Kusatibo
D. Pokus ganapan

54. Alin sa mga sumusunod na salita ang may wastong gamit ng gitling?

I. Malayu-layo
II. Bhay-kubo
III. Ika-lima
IV. Barong-tagalog

A. II, II at IV
B. I, II at III
C. I, II at IV
D. I, II, II at IV

55. Alin sa mga bahagi ng pangungusap ang mali ang pagkakagamit?

Sino sa atin ay walang karapatang humusga sa iba. Walang mali.
1 2 3 4

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

56. Ang mga kambal ay parehong lumahok sa patimpalak-kagandahan. Walang mali
1 2 3 4

A. Ang mga kambal
B. parehong lumahok
C. patimpalak-kagadahan
D. walang mali

57. Ano ang may maling gamit sa pangungusap na ito? Ang tao nna di marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makarating sa paroroonan.
A. gamit pantukoy
B. gamit ng pang-ukol
C. gamit ng pangatnig
D. gamit ng pang-angkop

58. ___________________ mo delata ang abrelatang iyan.

A. Impambukas
B. Ipangbukas
C. Ipagbukas
D. Ipabukas
59. Kung ano ang ginawa mong kasamaan sa iyong kapwa ngayon, ay ___________ ang kapalit nito pagdating ng panahon.

A. mabigat
B. mas mabigat
C. napakabigat
D. kapantay ng bigat

60. ng ____________ ay nakamit ni Bb. Cruz

A. unang gantimpala
B. isang gantimpala
C. mga gantimpala
D. ibang gantimapala

61. Alin sa mg sumusunod ang may tamang transkripsyong morponemiko sa salitang na ang tinutukoy ay gobyerno?

A. /pamahalaan/
B. /pama:halaan/
C. / pamaha:laan/
D. /pa:mahalaan/

62. may maga salitang maaraing magpalitan ng ponema ngunit di maapektuhan ang kahulugan ng mga ito. Alin sa mga sumusunod na ponema ang maaring malayang magpalitan.

A. /d-r/
B. /w-y/
C. /o-i/
D. /h-n/

63. Alin sa mga sumusunod na titik abecedario ang nanatili sa ortograpiyang Filipino?

A. ch
B. II
C. ň
D. rr

64. Sa salitang PANREGALO, ano ang tawag sa nakakabit sa unahan ng salitang ugat?

A. alopono
B. alomorp
C. ponetik
D. ponemik

65. Ilang ponema mayroon ang salitang galunggung?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

66. Maraming salitang maaring hanguin sa isang salita sa tulong ng mga moperma. Alin sa mga sumusunod ang maituturing na mopermang dervivasyunal?

A. Kumain
B. Kainin
C. Kinain
D. Kainan

67. May mga salitang naglilipat ng lugar ng ponema lalo na kung nagsisimula sa /1/ o /y/ at ginigitlapian ng /-in/ laya nagkalalpit ang posisyong ng /1/ at /n/ at nagiging /ni/. Ang pagbabagong ito ay tinatawag na _______________ .

A. pagpalit-ponema
B. reduplikasyon
C. pagkakaltas
D. metatesis

68. Ang salitang BUKAS, kapag nilagyan ng hulaping /-an/ ay magiging bukasan. Sa anyong morpoponemik, kina-kailangan mawala ang tunog na /a/ sa salitang ugat upang maging katanggap-tanggap.

A. Paglilipat-lipat
B. Pagpapalit-ponema
C. Pag-uulit
D. Pagkakaltas

69. Sa salitang KAKANTA-KANTA ay may nagaganap na paguulit na nasa anyong ____________ .

A. ganap
B. parsyal
C. pinaghalong ganapat at parsyal
D. di maituturing na ganap o parsyal

70. Karaniwan nang pinaiikli o pinag-uugnay ang mga pinagsamang. Salita sa Filipino upang magtaglay ng dulas sa pagkabigkas at pagpapaikli at ng pagpahayag nito. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang mga sumusunod maliban sa isa.

A. Banyuhay
B. Kalsada
C. Sikhay
D. Bahaghari

71. Nagpauunlad ang wika sa pamamagitan ng paghango ng iba’tibang anyo ng salita mula sa isang payak na salita kapatid ang naiiba ayon sa pagkakaugnay ng kahulugan nito?

A. Kapatiran
B. Kapatid-patid
C. kinakapatid
D. Magakakapatid

72. Alin sa mga sumusunod napatinig ang binibigkas kung ang harap na bahagi ng dia ay nasa posisyong mataas?

A. a
B. e
C. i
D. o

73. Alin sa mga sumusunod na simblong ginagamit sa transkripsyong ponetiko?

A. /h/ o glottal palusot
B. bracket
C. // o virgules
D. / : / o diin

74. Ang mga sumusunod ay salik na kaibigan ng tao upang makapagsalita.

I. Pinaggagalingan ng lakas
II. Artikulador
III. Resonador
IV. Tunog

A. I,I a III
B. I, III at IV
C. II,III at IV
D. I, II,III at IV

75. Kapag ang salita sa isang dayalekto ay nagbibigay ng ibang kahulugan sa isa pang dayalekto, ito ay tinatawag na __________ .

A. true cognates
B. false cognates
C. language ambiguities
D. dialectal accent

76. Ibigay ang dalawang dahilan kungbakit itinuturo ang Filipino sa mga paaraang pang Batayang Edukasyon alinsunod sa tagubiling pangkurikulum.

I. Sapagkat ito ay kurikulum bilang isang subject pangwika
II. Upang magamit ang wika bilang pangklasrum sa iba pang sabjek na ginagamitan nito.
III. Nang sa gayun ay matugunan ang pangangailangan hinihingi ng Kagawaran hingil sa pagpapatupad ng patakarang pangwika
IV. Bilang pagharap sa mga hamon ng edukasyon lalo na sa mga tagubilin hinggil sa batayang “Mother Tongue”

A. I at II
B. I at III
C. II at III
D. III at IV

77. Ayon kay Otanes (2011) sa anumang balaking bumubuo ng isang kurikulum pangwika linakailangan nakapokus ito sa mga mag aaral upang matututo sila ng wika taglay ang mga sumusunod na adhikain maliban sa isa.

A. Makapaghanapbuhay
B. Makapmuhay ng tama
C. Mamuhay nang Malaya
D. Mapahalagahan ang kagandahan ng buhay

78. Alin sa mga sumusunod ang nagging saligan ng batayang konseptual sa pagtuturo ng Filipino sa lebel sekondari?

1. ito ay dapat nakapkus sa mga mag-aaral
2. ito ay nakatuon sa teorya ng pagkatuto at pagtuturo ng wika
3. Ito ay nakasalig sa istrakturang grammatical
4. ito ay ay nakapokus sa guro ng wika bilang sentro ng gawaing pagtuturo

A. Tambilang 1 at 2 lamang
B. Tambilang 3 at 4 lamang
C. Tambilang1,2 at 3
D. Tambilang 1,2,3 at 4

79. Kung nais ng guro na gawing lunsaran ng kanyang aralin sa wika ang pagbeyk ng keyk, anong uri ng texto ang kanyang gagamitin?

A. Jornalistik
B. Prosijurnal
C. Literari
D. Referensyal

80. Ang mga sumusunod ay nagging saligan ng kurikulum sa Filipino para sa batayang edukasyon maliban sa isa.

A. Visyon- Misyon ng kagawarang ng edukasyon
B. Haligi ng pagkatuto
C. Ang guro at mg kanyang kwalipikasyon
D. Magkaroon kasanayan komunikatibo

81. Isang uri ng pagsasalaysay na naglalayong makapagbigay at makapag-iwan sa mambabasa o tagapagkinig ng kailangan italang mga pangyayari.

A. salaysay ng mga pangyayari
B. salaysay ng pangkasaysayan
C. salaysay ng paglalakbay
D. salaysay na nagpapaliwanag

82. Ang mga sumusunod ay kailangan ng mabuting pagsasalaysay. Alin ang hindi nabibiang dito?

A. Makatawag-pansing pamagat
B. Makabuluhang paksa
C. Masalimuot na kawil ng mga pangyayari
D. Kawili-wiling simula’t wakas

83. Uri ng talambuhay na kung saan ay binibigyan-diin ang layunin, kaisipan at at simulain ng taong pinapaksa at ipinapaliwanag ang kaugnayan ng mga ito sa kanyang tagumpay o pagkabigo.

A. Talambuhay ng panlahat
B. Talambuhay n pang-iba
C. Talambuhay na pansarili
D. Talambuhay na pantampok

84. Basahin ang sumusunod na paglalarawan at tukuyin ang uri nito.

Maraming tao ang paroo’t parito. Di magkamayaw, nagkakagulo, nagkakaingay sa pagdating ng mga mamimili at kanya-kanya silang hila sa mga ito a pagkukumbinsi.

A. Karaniwang paglalarawan
B. Masining na paglalarawan
C. Di-karaniwang paglalarawan
D. patayutay ng paglalarawan

85. Splasssshhhh….. Sa bawat pagsalpok ng alon sa may batuhan, sa bawat paghampas nito sa isang dalampasigan. Anong tayutay ang ginamit sa pahayag?

A. Transferred epithets
B. Anithesis
C. Onomatopia
D. Alliteration

86. Alin sa mga sumusunod ang may tamang halimbawa ng tayutay?

A. Tulad mo’y isang alitaptap sa hangin- metaphor
B. Sampung palad ang aki’y nakaabang-apostrophe
C. Ang wakas ay isang panibagong simula ng isang pakikihamon- synecdoche
D. Bumabait…… bumubuti ang kalagayan niya – metonomy

87. Anong uri ng pangangatuwiran ang tanging sa Pilipinas lamang mayroon at wala sa anumang bansa?

A. Debate
B. Balagtasan
C. Pagtatalo
D. Pep talk

88. Pansinin ang mga paglalarawan at ibahagi ng pagtatalo at tukuyin ang uri nito.

1. ang bawat koponan ay binubuo ng dalawa o tatlong kasapi
2. May walo o sampung minuto ang bawat isa sa pagmamatuwid
3. Magkakaroon ng tigatlong sandali ng tanungan at pagtutuligsa ang mga kasapi
4. magkaroon ng limang sandali sa pagtuligsa ng punong ng bawat koponan

A. pagatatalong pormal
B. pagtatalong Lincoln-Douglas
C. Pagtatalong Oregon-Oxford
D. Pagtatalong Oxford

89. Ang mga sumusunod ay mga panununtunan sa pagkilatis ng isang salin ayon kay tylter (1972) maliban sa isa

A. Ang isang salin ay kailangan katulad na katulad ng orihinal sa diwa o mensahe nito.
B. ang estilo at parran ng pagsulat ay kailangan katulad ng sa orihinal
C. ang isang salin ay dapat na maging maluwag at nagaang basahing tulad ng orohinal
D. Isanasaalang-alang sa pagsasalin ang saloobin at pananaw ng tagapagsalin

90. Ang antas ng pagsalin na tumutukoy sa panlahat at grammatikal batay sa kaisipan himig ng damdamin at mga pagpapalagay na naglalantad ng kabuuang larawan kung saan iaakma ang lebel ng wika.

A. Cohesion Level
B. Textual Level
C. Referensyal Level
D. Natural Level

91. Ito ay isang uri ng pagsasali na umaayon sa parehong disenyo ang isinasalin kabilang na ang pagsasalin ng salita, parirala, pangungusap mula Filipino sa Ingles.

A. Pagsasaling Idyomatiko
B. Pagsasaling Literal
C. Pagsasalin ng mga Akdang teknikal
D. Pagsasalin ng Tula

92. Alin sa mga sumusunod ang panununtunan at pamantayan sa pagkakaron ng isang wasto at mabisang pagsasalin?

1. kailangan malinaw ang layunin ng orihinal na teksto
2. iba ang pagsasalin para sa mga bata kaysa sa mga matatanda
3. Kailangan maging konsistent ang anyo ng salin sa orihinal
4. Isaalang-alang ang tunay na pangangailangan

A. tambilang 1 at 2 lamang
B. tambilang 3 at 4 lamang
C. tambilang 1,2 at 3
D. tambilang 1,2,3 at 4

93. Ang mga sumusunod ay mga kailangan ng komunikatibong salin sa ayon kay newmark (1991) maliban sa isa.

A. Ang tuon ay sa tagasalin
B. Matapat at mas malaya
C. Mabsia at magaang basahin
D. Mas maliwanag

94. Ito ay yugto ng pagsalin ayon kay newmark (1998) bilang paraan ng pagtataya kung nailipat nang sapat ang mensahe sa tungtunguhang lengguwahe at upang matiayak na taglay ng salin ang mga katangian ng isang mahusay na salin.

A. Paghahanda sa pagsalin
B. Aktwal na pagsalin
C. Rebisyon ng isalin
D. Ebalwasyon

95. Alinsa mga sumusunod ang katanggap-tanggap na syentipikong pananaliksik pangwika na may bangkop na pamagat alinsunod sa mga patakaran at pamantayan?

A. isang sarbey sa opportunidad na makapagtrabaho at mga programang pagsasanay wika.
B. estilo ng pagkatuto ng mga Mag-aaral sa Ikaapat na taon sa sekondari ang kaugnayan nito a kanilang kakayahang komunikatibo: batayan para sa mungkahing balangkas pandiskurso
C. Isang pag-aaral hinggil sa kalakasan at kahinaan sa filipino ng mag mag-aaral
D. kaalamang pambalarila at pampanitikan ng mga mag-aaral sa mataas na paaralang arambulo

96. Ano ang kadalasang iminunkahing paraan sa pagbibigay-kahulugan sa mga termino sa isang pananalisik pangwika?

A. operasyunal
B. Konseptual
C. Teoretiakl
D. Sayantifik

97. Ano ang pagakakaiba ng malaya at di-malayang baryabol ng isang pananalisik?

A. ang malaya baryabol ay mga sanhi samantalang and di malaya ay yaong kinalalabasan resulta o layunin ng isinigawang pag-aaral
B. ang malaya ay napapalitan samantala ang di-malayang ay hindi
C. ang malaya pansamantalang baryabol lamang samantala ang si-malaya ay permannente.
D. Ang malaya ay nabibilang at nakokompyut sa pamamagitan ng istatistika samantala, ang di-malaya ay nahihinuha o naipapalagay lamang.

98. Kung nais na pag-aralan ang kauganayan ng kakayahang komukatibo ng mga mag-aaral sa kanilang propayl tulad ng eksposyur sa midya ay edukasyong natapos ng magulang anong desisyon pampananaliksik ang naangkop gamitin.

A. ekspiremental
B. dokumentari Analisis
C. pag-aaral korelasyunal
D. pag-aaral ng kaso

99. Uri ng panaliksik na itinuturing na may mas tumpak na tgalay na resulta bagaman may kaakibat na isyu hinggil sa relayabili nito. Kaya naman, kinakailanagan ang maingat na pagproseso lalo na sa pagpili at pagbuo ng pangkat na lalahok sa naturang gagawing pag-aaral upang matugunan at masolusyunan ang mga balakid o sagabal.

A. historical
B. ekspiremental
C. penomenolohikal
D. Etnograpikal

100. Kung nais mong pag-aralan ang natamanog akademik performance ng mga mag-aaral sa balarila, anong instrument ang pinakaangkop mong gamitin tungo sa mas makabuluhang resuta o kalabasan?

A. sarbey
B. intervyu
C. projektib-tknik
D. Pagsusulit

Download this LET Reviewer as well as the answer keys from the button above. If the download button is not working, please leave a comment below and we will fix it as soon as possible.

For the complete list of LET Reviewers, you may follow this link: Downloadable LET Reviewers


Disclaimer:
TEACH PINAS is not affiliated, associated, endorsed by, or in any way officially connected to any government organization. All the information on this website is published in good faith and for general information purpose only. We, the admins/staff, do not claim any ownership of some content posted here unless otherwise stated. If you own rights to those and do not wish them to appear on this site, please contact us via e-mail: [email protected] and we will take necessary actions ASAP. TEACH PINAS does not make any warranties about the completeness, reliability, and accuracy of this information. Any action you take upon the information you find on this website (www.teachpinas.com), is strictly at your own risk. TEACH PINAS will not be liable for any losses and/or damages in connection with the use of our website. Read more...
Enter your email address below to get updates via email:
Loading

Add Comment

Click here to post a comment

error: Sorry, content is protected!